S.N Month Base Rated %
1 Mangsir 2080 16.05%
2 Kartik 2080 14.01%
3 Ashwin 2080 14.32%
4 Bhadra 2080 14.58%
5 Shrawan 2080 15.52%
6 Ashad 2080 15.96%
7 Jestha 2080 15.85%
8 Baishak 2080 15.67%
9 Chaitra 2079 15.80%
10 Falgun 2079 14.77%
11 Magh 2079 14.69%
12 Paush 2079 14.75%
13 Mangsir 2079 13.99%
14 Kartik 2079 14.27%
15 Ashwin 2079 12.66%
16 Bhadra 2079 14.50%
17 Shrawan 2079 14.20%